เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทยาที่ขอขึ้นทะเบียน และ (ร่าง) คำขอวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์