เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับยาที่มีนิโคติน (์Nicotine) รูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว จำนวน 2 ฉบับ

– เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับยาที่มีนิโคติน (์Nicotine) รูปแบบหมากฝรั่งสำหรับเคี้ยว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
 2. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่…
3. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่… 
           ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งความเห็นของท่านกลับมายัง druglaw@fda.moph.go.th หรือ druglawfda@gmail.com ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561