เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดแจ้งการขายส่งยาเกินปริมาณที่กำหนด

เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดแจ้งการขายส่งยาเกินปริมาณที่กำหนด

หากท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/9v9iprLY8kwq8WD78 หรือ ส่งความคิดเห็นกลับมายัง กลุ่มพัฒนาระบบ กองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือทาง email : korrub@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563

เอกสารแนบ

  1. (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดแจ้งการขายส่งยาเกินปริมาณที่กำหนด
  2. (ร่าง) แบบจดแจ้งการขายส่งยาเกินปริมาณตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกำหนด (แบบ จขย.1)
  3. (ร่าง) คำรับรองของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและผู้รับอนุญาตขายยาที่ประสงค์จะซื้อยาเกินปริมาณที่กำหนด (แบบ จขย.2)

startDate9/18/2020 EndDate 10/09/2020 EventDate9/18/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน