เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….

– เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….  หากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดส่งความเห็นของท่านได้ทาง Email: druglaw@fda.moph.go.th หรือ จัดทำเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักยา ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561
(ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….