เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากยาทุกขนาดบรรจุของเอกสารแนบท้ายประกาศกองยา 2 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยยาทางคลินิก

1.ร่างปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากยาทุกขนาดบรรจุของเอกสารแนบท้ายประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก

2.ร่างปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลาดยาทุกขนาดบรรจุของเอกสารแนบท้ายประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างปรับปรุง
1.ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากยาทุกขนาดบรรจุของเอกสารแนบท้ายประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการวิจัยทางคลินิก
2.ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากยาทุกขนาดบรรจุของเอกสารแนบท้ายประกาศกองยา เรื่อง รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับการผลิตยาตัวอย่างแผนปัจจุบันเพื่อการวิจัยทางคลินิก

โปรดส่งความคิดเห็นมากลับมายัง (งานยาวิจัยทางคลินิก) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อีเมล์ ia_drug@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

startDate8/18/2020 EndDate 8/31/2020 EventDate8/18/2020