สำนักยาได้ดำเนินการยกร่างคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /๒๕๖๒ เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาอมที่มีส่วนประกอบของยาต้านแบคทีเรีย นีโอมัยซิน (Neomycin) แบคซิทราซิน (Bacitracin) หรือ ไทโรทริซิน (Tyrothricin) โดยได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ และจะได้เสนอคณะกรรมการยาพิจารณาต่อไป

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน