(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม

(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561)

ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1338-1-28-2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน