ฝ่ายบริหารทั่วไป

ชื่อ  นางสาวศศิภาส์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง  รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ระดับ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7171
ชื่อ  นางนารีรัตน์  เผือกศรี  (NAREERAT PAUGSRI)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางสาวรัชนีวรรณ   ยโสธร  (RATCHANEEWAN YASOTORN)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางพัณณ์ชิตา   ทองจิรัฏฐ์  (PHANCHITA TONGJIRAT)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นายบุตดี ปายัน  (BOOTDEE  PAYAN)
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
ระดับ  
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางสาวปนัสดา    ชื่นสกุล  (PANASDA CHUENSAKUL)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางสาวกองแก้ว    แท่นแก้ว  (KONGKAEW  TANEKAEW)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางสาววราภรณ์  แสงตรง
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160
ชื่อ  นางสาวนงลักษณ์  รักตะวัฒ  
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรติดต่อ  7159,7160

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน