ด้วยปรากฏว่า ยา Neuronox® เลขทะเบียน 1C 5/60 (BF) มีการใช้ตัวยาสำคัญที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน รวมถึงการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน จัดเป็นยาปลอมตาม มาตรา ๗๓ (๔)

ด้วยปรากฏว่า ยา Neuronox® เลขทะเบียน 1C 5/60 (BF) มีการใช้ตัวยาสำคัญที่ไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน รวมถึงการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน จัดเป็นยาปลอมตามมาตรา ๗๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยา

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขฯ

โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: yuthapoom.w@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ
1. (ร่าง) คำ สั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำ รับยา Neuronox® เลขทะเบียน 1C 5/60 (BF)
2. แบบแสดงความคิดเห็นทาง https://bit.ly/3jc3tJI หรือ แสกน QR code

startDate7/20/2020 EndDate7/31/2020 EventDate7/20/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน