ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๐) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน