ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรอง ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรอง ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดร่างกฎหมาย :
๑. (ร่าง) กฎกระทรวงการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….
๒. (ร่าง) กฏกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
๓. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทบทวนตำรับยาที่ใช้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
๔. (ร่าง) ประกาศ กำหนดแบบคำขอและใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา (ฉบับที่ ๒)
๕. การแจ้งข้อมูลการมีสิทธิบัตร ประกอบการขอขึ้นทะเบียน

ช่องทางออนไลน์ร่วมแสดงความคิดเห็น : https://qrgo.page.link/vWiWN

startDate 8/6/2019 EndDate 8/31/2019 EventDate 8/16/2019