กองยา ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ ดังนี้

 ๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาในโรงพยาบาล พ.ศ. ….

๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษายา และการกระจายยา ในการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ….

โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาในโรงพยาบาล พ.ศ. ….

๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษายา และการกระจายยา ในการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. ….

๓. แบบแสดงความคิดเห็นทาง ดังนี้

๓.๑ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาในโรงพยาบาล พ.ศ. …. https://forms.gle/fnWtxjhwCsBDVgjy7

๓.๒ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษายา และการกระจายยา ในการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกัน หรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. …. https://forms.gle/qaxTNGdSjaQasfu2 หรือ สแกน QR code

startDate05/21/2021 EndDate 06/03/2021 EventDate05/21/2021