กองยา ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

๒. แบบแสดงความคิดเห็นทาง https://forms.gle/rg9srN5tmFdEKJyW7 หรือแสกน QR code


startDate09/10/2021  EndDate 09/24/2021  EventDate09/10/2021