กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ .. (ปรับปรุงคำเตือนยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ชนิดฉีด)

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ .. (ปรับปรุงคำเตือนยาจำพวกคอร์ติโคสเตอรอยด์ชนิดฉีด)

โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail : druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

เอกสารแนบ

  1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ ..
  2. แบบแสดงความคิดเห็นทาง https://qrgo.page.link/EqX9u หรือ แสกน QR code

startDate7/20/2020 EndDate 8/3/2020 EventDate7/20/2020