กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกองยา ดังนี้