กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….

กองยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. ….  

โปรดส่งความคิดเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทาง e-mail: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

เอกสารแนบ

1.(ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. …. (ดาวน์โหลดกฎกระทรวงฯ )

2. กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับดังนี้

2.1 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

2.2 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนดเอกสารหรือหลักฐานการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

2.3 (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสารหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ดาวน์โหลดร่างประกาศฯ )

3. แบบรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง การขึ้นทะเบียนตำรับยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา พ.ศ. …  (ดาวน์โหลด)

แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ ทาง https://forms.gle/1ps7KCNWVW3XxK5D7 หรือ แสกน QR code

startDate07/05/2021EndDate 07/19/2021EventDate07/05/2021

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน