กองยาขอเชิญผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

กองยาขอเชิญผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใด ขอได้โปรดส่งข้อคิดเห็นมายังกองยา กลุ่มกำหนดมาตรฐาน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ druglaw@fda.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 – วันที่ 7 มกราคม 2564

เอกสารแนบ
1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
2. ภาคผนวก เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ การออก และการต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
3. แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ

startDate12/24/2020 EndDate 01/07/2021 EventDate12/24/2021

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน