กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

2. ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. ….

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

รับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดฯ

รับฟังความคิดเห็น ร่าง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บฯ

 
startDate05/28/2021EndDate 06/11/2021EventDate05/28/2021

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน