กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ

กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ สำหรับรักษาไมเกรน(Migraine) ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 576/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาที่มีเออร์กอตตามีน (Ergotamine) เป็นส่วนประกอบ สำหรับรักษาไมเกรน (Migraine) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ / 2563 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตำรับยา โดยท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นต่อร่างคำสั่งดังกล่าว ได้ทางอีเมล aim_darunee@hotmail.com ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563

เอกสารแนบ
1. ร่างคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ /2563เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา
2. บัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ /2563เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา

startDate3/25/2020 EndDate 4/8/2020 EventDate3/25/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน