กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2563 เรื่อง ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index)

กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2563 เรื่อง ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index)

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล npnc@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่ 23 เมษายน 2563

เอกสารแนบ
1. (ร่าง) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2563 เรื่อง ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index)
2. ภาคผนวก ก. รายการยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index) ที่ต้องยื่นเอกสารแสดงความเท่าเทียมกันทางผลการรักษา (Therapeutic equivalence) เทียบกับผลิตภัณฑ์ยาต้นแบบ (Innovator product) หรือผลิตภัณฑ์ยาอ้างอิง (Reference product)
3. แบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2563 เรื่อง ทบทวนทะเบียนตำรับยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index)


startDate3/17/2020 EndDate 4/23/2020 EventDate3/17/2020

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน