กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ไฟล์แนบ)

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองยา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เอกสารแนบ
1. ประกาศ กำหนดแบบคำขอผลิต
2. แบบรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ ฯ


แบบแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต
บัญชี รายงาน และคำรับรองในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

startDate6/19/2020 EndDate7/15/2020 EventDate6/19/2020