กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตและผู้รับอนุญาตนำสั่งที่มีทะเบียนตำรับยากลุ่มยารักษาวัณโรค

กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาตผลิตและผู้รับอนุญาตนำสั่งที่มีทะเบียนตำรับยากลุ่มยารักษาวัณโรค ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ /2564 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา จำนวน 16 ทะเบียนตำรับยาซึ่งไม่ได้ดำเนินการแก้ไขทะเบียนตำรับยาให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 860/2562

ทั้งนี้ท่านสามารถส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกองยา กลุ่มกำหนดมาตรฐาน หรือส่งความเห็นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ patcharawan.p@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ

startDate02/22/2021 EndDate 03/08/2021 EventDate02/22/2021

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน