กองยาขอเชิญผู้รับอนุญาต ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. 2564

แบบแสดงความเห็น

2. ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ. 2564

แบบแสดงความเห็น

ทั้งนี้ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความเห็น หรือส่งความเห็นผ่านทางอีเมล chondarong.w@fda.moph.go.th หรือส่งหนังสือแสดงความเห็นมายังกลุ่มกำหนดมาตรฐานกองยา ภายในวันที่ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

แบบรับฟังความคิดเห็น

แบบแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญฯ

แบบแสดงความเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญฯ

startDate05/05/2021 EndDate05/19/2021 EventDate05/05/2021

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน