กลุ่มพัฒนาระบบ

ชื่อ  นางสาวจารุณี   กฤษณพันธ์  (CHARUNEE KRISANAPHAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7165
ชื่อ  นางสาวนิธิมา  สุ่มประดิษฐ์  (NITHIMA  SUMPRADIT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานวิจัยพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7172
ชื่อ  นายกฤษดา  ลิมปนานนท์  (KRITSADA LIMPANANONT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา
เบอร์โทรติดต่อ  7191,7166
ชื่อ  นางสาวนันทนา  ไกรแสง  (NANTANA KAISAENG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานต่างประเทศและระบบคุณภาพ
เบอร์โทรติดต่อ  7166
ชื่อ  นายธนศักดิ์  เลิศพิชิตกุล  (THANASAK LERTPICHITKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  โครงการ HiPPS
เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ  นายปริญญา   มองเพ็ชร์  (PARINYA MONGPETCH)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา
เบอร์โทรติดต่อ  02 590 7165
ชื่อ  นางสาวอนงค์นาฏ  สหวัชรินทร์  (ANONGNART SAHAWATCHAIRIN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
เบอร์โทรติดต่อ  02 591 9623
ชื่อ  นางจุฑามาศ  สุพรรณชัย  (CHUTAMAS SUPHANCHAI)
ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
เบอร์โทรติดต่อ  7341

ชื่อ  –
ตำแหน่ง  นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
เบอร์โทรติดต่อ  7167
ชื่อ  นางสาวขนิษฐา อ่อนเถื่อน
ตำแหน่ง  นักพัฒนาระบบราชการ
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานแผนและบริหารจัดการภาครัฐ
เบอร์โทรติดต่อ  7167
ชื่อ  นางสาวสุกัญญา นำสวัสดิ์  (SUKANYA NUMSAWAT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7172
ชื่อ  –
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7172
ชื่อ  นางสาวสิริมา ปุณณินท์  (SIRIMA PUNNIN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7172

ชื่อ  นางสาวนันทิยา  สมเจตนากุล
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานวิจัยพัฒนาระบบ
เบอร์โทรติดต่อ  7172

ชื่อ  นางจุฑามาศ  เหลืองอรุณชัย  (CHUTAMAS LUANGAROONCHAI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา
เบอร์โทรติดต่อ  7165

ชื่อ  นางสาวสุดาวดี  เรืองสุคนธ์  (SUDAVADEE RANGSUKUN)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานธุรการ
เบอร์โทรติดต่อ  7165

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน