กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา

ชื่อ  นางสาวอัญชลี      จิตรักนที  (ANCHALEE JITRUKNATEE)
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา
ระดับ  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางนภาภรณ์    ภูริปัญญวานิช  (NAPHAPHON  PURIPUNYAVANICH)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาววรรณนิษา   เถียรทวี  (WANNISA THEANTAWEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341

ชื่อ  นางสาวนุชรินธ์  โตมาชา  (NUCHARIN TOMACHA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวธนิศา   ทาทอง  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341

ชื่อ  นางสาวจุฑาทิพ   เลาหเรืองชัยยศ  (JUTATIP LAOHARUANGCHAIYOT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341

ชื่อ  นายถิรพิชญ์  เจือจันทร์  (THIRAPICH CHUACHANTRA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวคัคนางค์  โตสงวน  (KAKANANG TOSANGUAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341

ชื่อ  นายธนกฤต  มงคลชัยภักดิ์  (THANAKRIT MONGKOLCHAIPAK)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341

ชื่อ  นายยุทธนา ดวงใจ  (YUTHTANA  DOANGJAI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวศุภสิริ  เลิศวิชา  (SUPASIRI LERTWICHA) 
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวภัทรกรณ์  ศิริบุญ  (PHATTARAKORN SIRIBOON)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวปานตา  เทือกสุบรรณ  (PANTA THUEAKSUBAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นายปวรุตม์  วงศ์มโนวิสุทธิ์  (PAWARUT WONGMANOVISUT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นายสุวีร์  ศิริประภาวัฒน์  (SUWEE SIRIPRAPHAWATTANA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวกฤษณา  คูชัยสิทธิ์ 
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  7155, 7341
ชื่อ  นางสาวราศรี  แซ่โง้ว  (RASRI SAE-NGOW)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน