กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด

ชื่อ  –
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นายปิ่นพงศ์  อินทรพาณิช  (PINPONG INTARAPANICH)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจประเมิน GMP 1
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวจีรัง  ภมรสูต  (JEERANG BHAMARASUT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานประมวลหลักฐาน
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางสาวพัชรีวรรณ   ฝังนิล  (PATCHAREEWAN PHUNGNIL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างาน
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางคัคนางค์    ปอแก้ว  (KAKKANANG PORKAEW)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจประเมิน GMP 2 
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวปิยะรส  วัชระนุกุล  (PIYAROS VACHARANUKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจสอบเฝ้าระวัง 2
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นายทรงศักดิ์     วิมลกิตติพงศ์  (SONGSAK VIMOLKITTIPONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางสาวศันสนีย์  มันจันดา  (SANSANEE MANCHANDA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจประเมิน GMP 3
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายเสริมรัฐ  ไชยคุณ  (SERMRAT CHAIYAKUN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจสอบเฝ้าระวัง 3
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางอชิรญา   ไพรสุวรรณ  (ACHIRAYA PRAISUWAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  ตรวจประเมิน GMP 3
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวเกศราพร     ต้นไม้ทอง  (KETSARAPORN TONMAITHAONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ หัวหน้างานตรวจประเมิน GMP 4
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายธนานันท์   ทรัพย์เจริญ  (TANANAN SAPJAROEN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานประมวลหลักฐาน
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางมาฆมาส  หรรษคุณาฒัย  (MAKAMAS HUNSKUNATAI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานสนับสนุนและพัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นางสาวปิยาภรณ์  อ้อนคำภา  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานสนับสนุน
เบอร์โทรติดต่อ  7405

ชื่อ  นายศรัณย์  นิ่มวรพันธุ์  (SARUN NIMVORAPUN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจประเมิน GMP 5
เบอร์โทรติดต่อ  7330
ชื่อ  นางสาวกนกรัตน์  จำหาญ  (KANOKRAT CHAMHAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ ตรวจประเมิน GMP 1
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายเกรียงไกร  แก้วชัยภูมิ  (KRIANGKRAI KAEWCHAIYAPHUM)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  ตรวจประเมิน GMP 1
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวอัญชลี  ศรีสวัสดิ์  (ANCHALEE SRISAWAT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  ตรวจประเมิน GMP 2
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายวรานนท์   ชีวาจร  (WARANON CHEEWWAJORN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  ตรวจประเมิน GMP 4
เบอร์โทรติดต่อ  7704

ชื่อ  นายทศพล   จันทร์ภักดี  (TOSSAPON CHANPAKDEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  ตรวจประเมิน GMP 5
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวนิชานันท์   ดีวิญญา  (NICHANAN DEEWINYA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ 2
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางสาววิทยรัตน์  แดงใหญ่  (WITTHAYARAT DANGYAI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานประมวลหลักฐาน
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นายศักดิ์กมล  เพ็งสกุล  (SAKKAMON PENGSAKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจประเมิน FMP
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายไมตรี  ชีวกุลประสิทธิ์  (MAITREE CHEEWAKULPRASIT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 2
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นายไพโรจน์  โอสถาภิรัตน์  (PAIROJ OSATAPIRAT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานตรวจสอบเฝ้าระวัง 4
เบอร์โทรติดต่อ  7405

ชื่อ  นายธันวา  พิทักษ์มงคลกุล  (THANVA PITAKMONGKOLKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 5
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นางสาวมนชนก  มงคลพันธุ์  (MANACHANOK MONGKOLPHAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ 4
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นายเรวุฒิ  ทองวัน  (REWOOT THONGWAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 2
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นายกรกต  ยศเรืองศรี  (KORAKOT  YOSRUANGSRI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ 1
เบอร์โทรติดต่อ  7325
ชื่อ  นางสาวณฐพร  เอี่ยมชลวิเลิศ  (NATAPORN IAMCHOLVILERT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 4
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นายกฤษณ์  เหลืองวัฒนพงศ์  (KRIT LUANGEATTANAPONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 3
เบอร์โทรติดต่อ  7704
ชื่อ  นางสาวจุฑามาศ  ด้วงสง  (CHUTHAMAD DUANGSONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานสนับสนุนและพัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ  7325
ชื่อ  นายวิวัฒน์  วิกัยนภากุล  (WIWAT VIKAINAPAKUL)
ตำแหน่ง  นักวิชาการอาหารและยา
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานสนับสนุนและพัฒนา
เบอร์โทรติดต่อ  7325
ชื่อ  นางสาวเพ็ญศิริ  โปราณานนท์  (PENSIRI PORANANON)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานอำนวยการ
เบอร์โทรติดต่อ  7330
ชื่อ  –
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานอำนวยการ
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นายวันชัย   วนิดา  ()
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรติดต่อ  7325
ชื่อ  นายสถาพร  ลำไพบูลย์สุข  (SATAPORN LUMPAIBOONSUK)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งารบริหารจัดการระบบคุณภาพ
เบอร์โทรติดต่อ  7405
ชื่อ  นางสาวปฐวดี  ออคูณสวัสดิ์  (PATTAWADEE ORKOONSAWAT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 2
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางสาวณัฐศศิญา นาคบุรี  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจประเมิน GMP 2
เบอร์โทรติดต่อ  7315
ชื่อ  นางสาวนภัสวรรณ  ภู่มณี  (NAPASAWAN POOMANNEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางสาวปรียาภรณ์  ชูประจง  (PREEYAPORN CHUPRAJONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางพรรณี   รี้พลไกร  (PUNNEE REEPHOLKRAI)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางปณิธิดา ศิลาเหลือง
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางสาวนัจธมนตร์ โสดา
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานใบอนุญาต
เบอร์โทรติดต่อ  7200
ชื่อ  นางสาวกุลวาณี    พันธพงศ์ธรรม
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ  นางสาวสาวิตรี     เริ่มลึก
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวเด่ดนภา    บุญค้ำชู
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวมุขสุดา    คำแดง
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวปฐวีวรรณ     รัตนพงศ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวอาฑิตา    ลักษณะนุวงศ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวปัทมาภรณ์     ศรีเมฆ
ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ  
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานตรวจสอบ
เบอร์โทรติดต่อ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน