กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด

ชื่อ  นายปราโมทย์    อัครภานนท์  (PRAMOTE AKARAPANON)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  รองผู้อำนวยการกองยา ,  หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
เบอร์โทรติดต่อ  7371
ชื่อ  นางสาวมธุรส     ยอดพรหม  (MATHUROS YODPROM)    
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7201
ชื่อ  นางปาริชาติ     จิระชนากุล  (PARICHARD CHIRACHANAKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7371

ชื่อ  นางสาวอกนิษฐ์     เวพีวุฒิกร  (AKANID WAPEEWUTTIKORN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานยาวิจัยทางคลินิก
เบอร์โทรติดต่อ  7061
ชื่อ  นางสาวใจพร  พุ่มคำ  (CHAIPORN PUMKAM)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7058
ชื่อ  นางสาวจารุวรรณ  โตรณ  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จด้านยา
เบอร์โทรติดต่อ  7619
งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จด้านยา
ชื่อ  นางสาวสินีนาฏ  อ่วมสำอางค์  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งาน OSSC
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางรัชดา   พัฒนสมบัติสกุล  (RATCHADA  PATTANASOMBATSAKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งาน OSSC
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวกนกวรรณ  สุขกิจโสภณ  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งาน OSSC
เบอร์โทรติดต่อ  7619
ชื่อ  นางสาวสรัสสนันท์  โพธิ  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งาน OSSC
เบอร์โทรติดต่อ  7619
งานยาวิจัยทางคลินิก

ชื่อ  นางเยาวภา  สระบัว  (YAOWAPA SRABUA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาวิจัยทางคลินิก
เบอร์โทรติดต่อ  7167
ชื่อ  นางสาวชลธิชา  สว่างแจ้ง  (CHONTICHA SAWANGJANG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาวิจัยทางคลินิก
เบอร์โทรติดต่อ  7167
ชื่อ  นางสาวอารีพันธ์  เลิศวิทยสกุล  (AREEPHAN LERTWITHAYASAKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาวิจัยทางคลินิก
เบอร์โทรติดต่อ  7167
ชื่อ  นางสาวสาธิตา ต้นสกุลชัยสันติ  (SATITA TONSAKULCHAISANTI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7168
งานยาชีววัตถุ
ชื่อ  นายมรกต  ประภัสศิริพันธุ์  (MORAKOT PRAPASSIRIPAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7028
ชื่อ  นางสาวศุภาพิชญ์  สุภาพ  (SUPAPITCH SUPHAP) 
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7371
ชื่อ  นายชัชช์กุญช์   เตชะกิตติโรจน์  (CHATKUL TECHAKITIROJ)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7371

ชื่อ  นางสาวปิยนันท์  บุญประเสริฐ  (PIYANAN BOONPRASIRT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ 

ชื่อ  นายวิทวัส  วิริยะบัญชา  (WITTAWAT VIRIYABANCHA)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7029
ชื่อ  นางสาวอาภาสินี  สานุพันธ์  (ARPASINEE SANUPHAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7029
ชื่อ  นางสาววรรษมน  อ่อนดี  (WATSAMON ONDEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ 7029
ชื่อ  นายณพดนัย จักรภีร์ศิริสุข  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ 7028
ชื่อ  นางสาวจุฑามาศ  พิสปิงคำ  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ 7028
ชื่อ  นางวีณา  นกอยู่  ()
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาชีววัตถุ
เบอร์โทรติดต่อ  7203
งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
ชื่อ  นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศอมรเสถียร  (SAOWALAK LEARTAMONSTIEAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7058

ชื่อ  นางสาวรัตนา   ทรงเมฆ  (RATTANA SONGMEK)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7058
ชื่อ  นางภรณ์วีณา   ปิ่นสุวรรณ  (PORNWEENA PINSUWAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7058
ชื่อ  นางสาวปิยาพรณ์  ชูติกุล  (PIYAPORN CHOOTIKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7058

ชื่อ  นางสาวภูษณิศา ไผ่ป้อง  (PHUSANISA PHAIPONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาสัตว์และเภสัชเคมีภัณฑ์
เบอร์โทรติดต่อ  7319
งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา

ชื่อ  นางสาวอังคณา  อิ่มเอิบสิน  (ANGKANA IM-ERBSIN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7168
ชื่อ  นางสาวชุติมา    เกียรติวุฒิอมร  (CHUTIMA KLATWUTTHIAMORN)   
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7168
ชื่อ  นางสาวศศิธร  แง้เจริญกุล  (SASITHON NGAECHAROENKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7201
ชื่อ  นางสาวธิดาพร  เสมสวัสดิ์  (THIDAPORN SEMSWASDI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ  นางสาวชลิสาทิพย์    ลัทธ์บวรภัค  (CHARISATIPS LATBOVONPUK)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ชำนาญงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานกำกับดูแลควบคุมโฆษณายา
เบอร์โทรติดต่อ  7168

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน