ประวัติการรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่าง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับ กรณีมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันในต่างประเทศ และ ร่าง หลักเกณฑ์การตรวจประเมินมาตราฐาน ณ สถานที่ผลิตในต่างประเทศ