แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ดูเอกสาร
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561ดูเอกสาร
​INTERNATIONAL STANDARD ISO3100 RISK MANAGEMENTดูเอกสาร
คู่มือประเมินความเสี่ยงการทุจริต FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTSดูเอกสาร
ประเมินความเสี่ยง สำนักยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ดูเอกสาร
​แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562ดูเอกสาร