ปี พ.ศ.เรื่องเอกสาร
25611. ร่าง : แบบประเมินคำขอพิจารณารายงานการยกเว้นการศึกษาชีวสมมูลแบบ BCS Class I
(Draft : Assessment report for BCS Class I based biowaiver )
PDF
25612. ร่าง : แบบประเมินรายงานการศึกษาชีวสมมูล
(Draft : Assessment Report for Bioequivalence study)
PDF
25613. Draft : IGDRP BCS Biowaiver Assessment ReportPDF
2562​การปรับปรุงมาตรฐานรูปแบบการประเมินรายงานการศึกษาชีวสมมูล(ASSESSMENT TEMPLATE)  —NEWPDF