– เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  (ประกาศกำหนดสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย หรือวัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยาในยาแผนโบราณ และ ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ)  ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Eastin EastinGrand Ballroom Grand Ballroom Grand Ballroom ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับการประชุมได้ทาง https://goo.gl/tV1i3K หรือ Email : druglawfda@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 (บริษัทละ 1 ท่าน)
1. ประชาสัมพันธ์
2. หนังสือเชิญประชุม
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
4. กำหนดการประชุม
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
6. เอกสารประกอบการประชุม
    6.1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา ในยาแผนโบราณ พ.ศ. ….
            6.1.1 บัญชี 1 รายการสารปรุงแต่ง  สำหรับยาแผนโบราณประเภทยาตอกอัดเม็ด
            6.1.2 บัญชี 2 รายการวัตถุกันเสีย
            6.1.3 บัญชี 3 รายการวัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา สำหรับยาแผนโบราณประเภทยาเม็ดเคลือบ
 
     6.2 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ …) พ.ศ…