– เรื่อง สำนักยาขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา ในยาแผนโบราณ พ.ศ. …. ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่านได้ที่ email : druglawfda@gmail.com
1. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการใช้และรายการสารปรุงแต่ง วัตถุกันเสีย วัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา ในยาแผนโบราณ พ.ศ. ….
     1.1 บัญชี 1 รายการสารปรุงแต่ง  สำหรับยาแผนโบราณประเภทยาตอกอัดเม็ด
     1.2 บัญชี 2 รายการวัตถุกันเสีย
     1.3 บัญชี 3 รายการวัตถุที่ใช้เคลือบหรือขัดเงาเม็ดยา สำหรับยาแผนโบราณประเภทยาเม็ดเคลือบ