– เรื่อง  รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561) ขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นฯ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ท่านสามารถส่งความเห็นของท่าน โดยเป็นจดหมายเรียนผู้อำนวยการสำนักยา หรือผ่าน druglaw@fda.moph.go.th
1. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
2. ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….
3. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
4. รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ….วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2561