(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2561)
ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1338-1-28-2561    ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561