1. ร่าง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  2. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 กับ (ร่าง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความคิดเห็น วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  3. เอกสารประกอบการประชุม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561