เรื่อง รับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แนวทางการประเมินยาอินซูลินแบบยาชีววัตถุคล้ายคลึง และ แนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง)

รายชื่อผู้เข้าวร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงในประเทศไทยฉบับปรับปรุงและแนวทางการกำกับดูแลยาชีววัตถุคล้ายคลึงอินซูลิน ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ