เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ทาง Email : druglaw@fda.moph.go.th