เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยกระทรวง ทบวง กรมในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม  ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะหรือความเห็น โปรดส่งข้อเสนอแนะและความเห็นดังกล่าวมาทาง E-mail : druglaw@fda.moph.go.th  ภายในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560