– เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
    1. หนังสือสำนักยา ที่ สธ 1009.4.2/637  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย์
    2.(ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยาประเภทวัคซีนสำหรับมนุษย
       2.1 เอกสาร PDF
       2.2 เอกสาร Word 
    3. แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น