–  เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตยา (PIC/S GMP) บนฉลากหรือเอกสารกำกับยาแผนโบราณ
ท่านสามารถส่งความคิดเห็นกลับมายังกลุ่มยาแผนไทยและยาสมุนไพร เบอร์โทรสาร 0 2590 7164 หรือ E-mail : herbfda@gmail.com ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561