–  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการยาแผนโบราณเพื่อรองรับการตกลงตามข้อกำหนดอาเซียนเกี่ยวกับยาแผนโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1

 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2560

        – เอกสารแนบการประชุม  : ASEAN AGREEMENT ON REGULATORY FRAMEWORK FOR TRADITIONAL MEDICINES as of 16 May 2017, 24th TFRF

        – เอกสารแนบการประชุม  : เนื้อหากรอบความตกลงอาเซียนด้านยาแผนโบราณ (ASEAN Agreement on Traditional Medicines) โดยย่อ