เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510(ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา)