เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณเกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นโปรดส่งมาทาง Email: druglaw@fda.moph.go.th ภายในวันที่ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560