(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561)

ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1338-1-28-2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  1. (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม
  2. แบบ ผ.ย.ร.1
  3. แบบ ผ.ย.ร.2
  4. แบบ ผ.ย.ร.3
  5. แบบ ผ.ย.ร.4
  6. แบบ ผ.ย.ร.5
  7. แบบ ผ.ย.ร.6
  8. แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ