– (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน 2561)

                        ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาด และองค์การเภสัชกรรม  ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws-independent-entity/item/1338-1-28-2561    ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 พฤศจิกายน  2561
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. แบบ ผ.ย.ร.1
3. แบบ ผ.ย.ร.2
4. แบบ ผ.ย.ร.3
5. แบบ ผ.ย.ร.4
6. แบบ ผ.ย.ร.5
7. แบบ ผ.ย.ร.6
8. แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงฯ