ด้วยพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โดยได้มีการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติยาใหม่ ซึ่งต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมต่อไปนั้น
          กองยา จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)  ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (กำหนดค่าธรรมเนียม)  ได้ทาง https://forms.gle/aB7UfwXKNvrqCkvL6 หรือ ทาง QRCODE ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เอกสารแนบ
(ร่าง) กฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
 
 
startDate07/16/2021 EndDate 07/31/2021 EventDate07/16/2021