(๑)  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(๒)  ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(๓)  สรุปสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
(๔)  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติยา (Checklist)
(๕)  การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….