ชื่อ  นางสุภัทรา ผ่องศรี  (SUPATRA PHONGSRI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  หัวหน้างานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวอธิพร   ดุมแก้ว  (ATHIPORN DOOMKAEW)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7059
ชื่อ  นางสาวสุมิตรา   หาญพาสุพงศ์  (SUMITRA HANPHASUPHONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7196
ชื่อ  นางศิราณี พาสว่าง  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7059
ชื่อ  นางสาวกิติยา  ภู่เจริญ  (KITIYA POOCHAROEN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7194
ชื่อ  นางสาวณัฎฐภรณ์  เกษมพงศ์วฤทธิ์  (NUTTAPORN KASEMPHONGWARIT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7057
ชื่อ  นางสาวนลินรัตน์  ถิรอุฬารสกุล  (NALINRATT DHIRAOURANSAKUN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ 
ชื่อ  นางสาวปรียาภรณ์  เนตรหิน  (PREEYAPORN NATEHIN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7059
ชื่อ  นางสาวธนธรณ์  พรมวงษ์  (THANATHON PROMWONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7194
ชื่อ  นางสาววันวิสาข์  สุริยวงค์  (WANVISA SURIYAWONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7057
ชื่อ  นางสาวภูรีรัตน์   โตสถาน  (PUREERAT THOSTAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7057
ชื่อ  นางสาวศิวพร สกุลภักดี  (SIWAPORN SAKUNPAKDEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7059
ชื่อ  นางสาวหัทยา  มหัทธนวัฒน์  (HATTAYA MAHATTANAWAT)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ  นางสาวรัชดา    โตอนันต์  (RACHATDA TOANAN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7196
ชื่อ  นางสาวศุภลักษณ์     คีรีคช  (SUPALAK KEEREEKHOD)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7192
ชื่อ  นายศิระ  จันทร์เพ็ง  (SIRA JANPENG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ชำนาญการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7196
ชื่อ  นางพัชรา      นันทมงคล  (PATHARA NUNTHAMONGKOL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  
ชื่อ  นางสาวภัทรวรรณ  ฉิมวงษ์  (PATHARAVAN CHIMVONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7192
ชื่อ  นางสาวเยาวพร แสงเสน  (YAOWAPORN SANGSEN)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7192

ชื่อ  นางสาวกุลวดี  สวัสดิ์ไพบูลย์ทวี  (KULWADEE SAWASPAIBOONTAWEE)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7196
ชื่อ  นางสาวอัญศาณี  รัตนะชีวะกุล  (UNSANEE RATTANACHEEVAKUL)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7190
ชื่อ  นายภูริพงษ์ นิติไชย  (PURIPONG NITICHAI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7190
ชื่อ  นางสาวพัชรพรรณ ผลบุญ  ()
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  

ชื่อ  นางสาวทิฆัมพร  เอื้อวิเศษวงศ์  (TIKUMPORN UAVISESWONG)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
เบอร์โทรติดต่อ  งานยาเคมี
ชื่อ  นายธีรวัต  นนทสวัสดิ์ศรี  (TEERAWAT NONTHASAWADSRI)
ตำแหน่ง  เภสัชกร
ระดับ  ปฏิบัติการ
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ
ชื่อ  นางสาวมยุรี  คงมีทรัพย์  (MAYUREE KONGMEESAB)
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ  ปฏิบัติงาน
หน้าที่และรับผิดชอบ  งานยาเคมี
เบอร์โทรติดต่อ  7199