-ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบยาเม็ด (Cetirizine Tablet)
– สำนักยาขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอแก้ไขทะเบียนตำรับยาเซทิไรซีน รูปแบบยาเม็ด (Cetirizine Tablet) โปรดส่งความคิดเห็นมายัง กลุ่มกำหนดมาตรฐาน สำนักยา ผ่านแบบแสดงความคิดเห็นหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail: patcharawan.p@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
เอกสารแนบ