ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยาลอราทาดีน (Loratadine) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้